GVBS De Kleine Prins

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Voorstelling

Wat is de Ouderraad?

De Ouderraad (OR) van de GVBS Lennik ‘De kleine prins’ is een feitelijke vereniging bestaande uit vrijwilligers die een democratische en representatieve vertegenwoordiging wil zijn van alle ouders met kinderen op de school. De OR wil alle ouders informeren over haar werking, bij belangrijke activiteiten of beslissingen. De leden van de OR vormen het communicatiekanaal tussen de ouders van een klas en de OR en binnen de OR treden zij op als vertegenwoordigers van de ouders van de klas van hun kind. Vandaar dat wij ze ‘klasouders’ noemen. Je kan de klasouders contacteren voor opmerkingen of suggesties van algemene aard, om activiteiten voor de ouders of kinderen voor te stellen, ... kortom, telkens je iets wil vragen of meedelen over een onderwerp waarin de ouderraad een rol kan spelen.

Waarom zijn we er?

De doelstelling van de OR is de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen met het oog op een zo optimaal mogelijke kwalitatieve invulling van het onderwijs- en opvoedingsgebeuren en dit in het belang van zowel de leerlingen, de school, als de ouders zelf. Dit betekent dat er naast de noodzakelijke kennisoverdracht, eveneens de nodige aandacht dient te worden besteed aan het aanleren van sociale vaardigheden in het streven naar een volwaardig ‘mens’-worden, waarbij ook de ouders een belangrijke rol vervullen.

Deze doelstelling kan gerealiseerd worden via verschillende samenwerkingsvormen:

• het inzamelen en verspreiden van informatie m.b.t. het onderwijs- en opvoedingsgebeuren zowel van de school naar de ouders toe, als omgekeerd; dit kan onder meer gebeuren via schriftelijke communicatie of door het organiseren van informatie- of gespreksavonden.

• het optreden als (gespreks-)partner voor de school door:

• het formuleren van voorstellen en advies te verlenen bij de besluitvorming in de school;

• de inspraak van ouders in het schoolbeleid in goede banen te leiden door onder andere de Schoolraad te adviseren;

• de vertegenwoordigers van de ouders in de Schoolraad aan te duiden en te adviseren m.b.t. in te nemen standpunten;

• het actief opzetten en meewerken aan diverse schoolactiviteiten. In geval dergelijke activiteiten worden georganiseerd met het oogmerk om opbrengsten te genereren, zullen deze worden aangewend in het kader van de hoger vermelde doelstelling

Hoe werken we?

De OR, samen met de directie en enkele leerkrachten vergadert elke 2e of 3e donderdag van de maand. Wij bepalen ons programma, stellen objectieven en bespreken telkens:

• de voorbije klas-, schoolinitiatieven en –projecten en de opgedane ervaring ervan;

• de planning en de voorbereiding van de komende initiatieven en activiteiten;

• de aangebrachte agendapunten, waarbij alle onderwerpen die te maken hebben met opvoeding en onderwijs en in het belang zijn van alle kinderen, kunnen voorgesteld, besproken en besloten worden;

In functie van de behoeften, worden er soms kleinere werkgroepen samengesteld die een bepaald thema verder uitwerken. In het kader van zulke werkgroepen, maar eveneens voor de medewerking aan bepaalde activiteiten, wordt via de klasouders of via de OR ook wel eens beroep gedaan op vrijwilligers.

Wat doen we zoal?

• We organiseren informatie-, gespreks- of vormingsavonden rond actuele thema’s aangaande onderwijs en opvoeding;

• We organiseren, werken mee aan of ondersteunen talrijke school- of klasinitiatieven;

• We trachten de omgeving binnen en rond de school zo aangenaam en veilig mogelijk te maken voor de kinderen (bvb. de klassen, de speelplaats, de weg van en naar de school,...);

• We organiseren benefietactiviteiten of feestelijkheden ten voordele van al deze initiatieven,  activiteiten en projecten.

 

Vergoedingen

De leden van de OR vervullen deze functie op vrijwillige basis en onbezoldigd. Eventuele onkosten kunnen na voorafgaandelijke goedkeuring vergoed worden.

Aansprakelijkheid en verzekeringen

De OR is aansprakelijk voor de schade die de leden of andere vrijwilligers aan derden veroorzaakt, behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger.
De school heeft daartoe bij KBC Verzekeringen de verplichte verzekering (polisnummer ES/ 28.927.868- 0200) afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid. Bijkomend heeft de school bij KBC Verzekeringen een vrije verzekering (zelfde polisnummer) afgesloten tot dekking van de rechtsbijstand en de lichamelijke schade die geleden is door leden van de OR en vrijwilligers in het kader van gelegenheids- activiteiten. Bij de grote activiteiten van de OR (bvb. eetfestijn en schoolfeest) wordt een afzonderlijke verzekering afgesloten voor de duur van de activiteit.

Geheimhoudingsplicht

Ofschoon dit zelden of nooit zal voorkomen, zijn de leden van de OR gebonden door een plicht tot geheimhouding met betrekking tot alle persoonlijke, medische en verpleegkundige gegevens die hen zijn toevertrouwd naar aanleiding van activiteiten van de OR.

Wet betreffende de rechten van vrijwilligers

De Ouderraad bestaat uit vrijwilligers en doet ook vaak beroep op vrijwilligers. De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers verplicht de OR om de vrijwilligers op voorhand een organisatienota te overhandigen.

 

Free live porn tubeBrony datingA relationship with a married manDating bisexualTurkish culture datingExtremely tall menMarried affair loginFree disability datingSuger babysHot asian chicFirst time sex with a new partnerDo russian men date black womenBest lesbian chat roomsFor the love of sexHot sex dateAdult rated appsAdvantages of having sex everydayThe plenty of fishAll sex positionSite rightZoosk edmontonChristian mingle girlsOnline wedding save the dateAdult free live camLive chat boysTelegu sex chatWhere do most people have sexMarried woman onlineFree live porn chat roomsSexy and girlsBrad pitt dating historyFull free sex chatReal lesbian loveHorny websitesBrad pitt dating history10 commandments of datingCost of matchNo strings attached fuckingBest adult chat website35 year old guyLive porno netCasual loverDateing girlsAsiandating loginAttractive women in their 40sSex date emilyLds fusionUkraine women onlineSex postion guideGirl chat webcamAdult sex chatsFree sex sexy girlSpeed dating tonightAshley madison moviesChatroom web cam